rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - grudzień 2013

Wydawać by się mogło, że kto jak kto, ale prawie zawsze zadowolony z siebie Donald Tusk już o niczym innym nie marzy jak tylko o dożywotnim zachowaniu stanowisk, które teraz piastuje.

Świadczy o tym choćby styl w jakim pozbył się wszelkiej wewnętrznej opozycji na kierowniczych stanowiskach PO, czyli Pospolitej Oligarchii.

Kto choćby przymrużeniem oka naraził się Donaldowi Pierwszemu, ten przepadł w wyborach partyjnych, natomiast kto był przeciw wewnętrznej opozycji ten nawet miał szansę na intratną posadkę.

Premier tryska teraz dobrym humorem, bo kto nie jest z nim, to już on mu przygotował drogę do banicji, a kolejka chętnych do wejścia w łaski Donalda jest wciąż długa i naszpikowana miernotami moralnymi najwyższego kalibru!

Liczba klakierów natomiast wcale nie maleje, bo jeśli za oklaski dla premiera można uzyskać miejsce na listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii rządzącej, to przecież tak niewiele trzeba wysiłku, aby uzyskać tak wiele.... apanaży!

Słuchając ostatnio tych oklasków pan premier krzyknął .."eureka!!!" ....."Okrągły stół"..."Trzeba opozycjonistów wyrolować na okrągło!".....

Cóż takiego się wydarzyło?

Otóż Tusk pozazdrościł Jaruzelskiemu oraz Kiszczakowi i zapragnął jeszcze dodatkowych oklasków od... opozycji!

Kiedy tak opozycja klaskała ówczesnym generałom?

Ano przy okrągłym stole w 1989roku, kiedy ustalono 35% dla demokracji. a 65% dla dyktatorów komunistycznych!

Teraz poparcie dla PO spadło poniżej 20%, a zatem przydałoby się zrobić nową szopkę medialną pt.: „nowe obrady okrągłego stołu" i przy takim stole ustalić 65% poparcia dla PO, a 35% dla całej reszty zwabionej do odegrania nowej tragifarsy.

Marzenia Donalda Tuska nie kończą się na jednym okrągłym meblu, lecz jego wizje sięgają znacznie dalej!

Otóż prezesowi PO marzy się nowa gruba krecha, bo gdyby zaszło takie „nieszczęście", że obywatele nie dadzą już drugi raz się nabrać na zbankrutowany okrągły stół, to mogłoby dojść do rozliczeń za lata nieudolnego rządzenia, za kłamstwa wyborcze, za bezrobocie, za obszary nędzy, za wyrzucanie ludzi na bruk z własnych mieszkań, za emigrację 2milionów Polaków, za Smoleńsk, za Euro 2012, za afery hazardową, zegarkową, stadionową, autostradową itd. itp....

A ja mam takie przekorne przekonanie, że nowej grubej krechy już nie będzie i ktoś kiedyś rozliczy przed niezawisłym sądem nie tylko Donalda Tuska, ale również jego kompanów i klakierów.

Rajmund Pollak

2013-12-30 | Dodaj komentarz
iXakT1fH
2014-06-02 11:36:07
Skończy się krzyż wymyśli się co innego, a PiS też pogama np. zawieszając swoich członkf3w a potem w tvn24 w Faktach po Faktach spierają się Sławomir Nowak z PO i Ryszard Kalisz z SLD co jest lepsze dla PiS. Co z tego że obie partie życzą jej jak najgorzej. Ale czy goście w studiu nie mogli porozmawiać o problemach Polski np. zadłużenie, reformy itd.??

Telewizja Publiczna i największe stacje komercyjne przemilczają Postanowienie Sądu Najwyższego RP z dnia 5.grudnia2013roku o sygnaturze IIISK10/13 o: " uchyleniu postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 7 września 2012 r., i przekazaniu temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. W zaskarżonym postanowieniu oddalono apelację Prokuratora od postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 21 grudnia 2011 r., mocą którego Sąd Rejonowy postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń "Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej".

W ocenie Sądu Najwyższego organizowanie stowarzyszeń jest jednym z wyrazów wolności obywatelskich. Nazwa stowarzyszenia pozostawiona jest jego założycielom, jednak nie może ona wprowadzać w błąd. W tym kontekście należy wskazać, że wbrew wyraźnemu stanowisku zawartemu w zaskarżonym postanowieniu Sądu Okręgowego w Opolu, pojawiły się (np. w Internecie) artykuły zawierające konstatację, że Sąd uznał istnienie narodu śląskiego. Nazwa w/w stowarzyszenia wprowadza więc w błąd co do tej kwestii, co może wywoływać dalej idące konotacje w aspekcie posługiwania się desygnatem naród, narodowość i mniejszość narodowa. Może to np. dotyczyć stosowania art. 197 § 1 Kodeksu wyborczego, w myśl którego komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych komitetów z warunku, o którym mowa w art. 196 § 1 (limitu otrzymania co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju). Mogłoby to prowadzić do nieuzasadnionych preferencji i stanowić naruszenie praw innych osób, które muszą spełnić ten warunek.
Szanując przekonanie części Ślązaków o ich pewnej odrębności, wynikającej z kultury i regionalnej gwary, nie można jednak zaakceptować sugestii, iż tworzy się naród śląski, bądź już istnieje - w liczbie kilkuset tysięcy osób, którzy zadeklarowali taką przynależność w spisie powszechnym. Dążenie do uzyskania autonomii i poczucia pełnego władztwa osób „narodowości śląskiej" na terenie Śląska (antycypację czego zawiera § 8 pkt 4 statutu stowarzyszenia), należy ocenić jako dążenie do osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego, co jest sprzeczne z zasadą wynikającą z art. 3 Konstytucji RP.


Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 marca 1998 r., I PKN 4/98 (OSNAPiUS 1999, Nr 5, poz. 170) oddalił kasację dotyczącą rejestracji zrzeszenia pod nazwą "Związek Ludności Narodowości Śląskiej" stwierdzając, że "wolność wyboru narodowości może być realizowana tylko w odniesieniu do narodów obiektywnie istniejących, jako ukształtowanych w procesie historycznym".

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 20 grudnia 2001 r. (skarga nr 44158/98) przyjął, że nie jest jego zadaniem wyrażanie opinii na temat, czy Ślązacy są mniejszością narodową (par. 62). Z analizy obowiązujących uregulowań prawnych wywiódł jednakże wniosek, że "grupy, które nie były uznane za mniejszości narodowe w umowach dwustronnych o dobrym sąsiedztwie powołanych w pkt 53, mogły wyłącznie uzyskać uznanie niebezpośrednio poprzez procedurę rejestracji stowarzyszeń" (pkt 62 in fine). Z kolei porównanie przepisów statutu z przepisami wyborczymi skłoniło Trybunał do przypuszczenia, że zbieżność słów "organizacja", "mniejszość" i "narodowa" wraz z nazwą proponowaną dla stowarzyszenia przez skarżących, sprawia wrażenie, że w przyszłości członkowie stowarzyszenia mogliby, poza zajmowaniem się celami wyraźnie wymienionymi w programie, aspirować do wystartowania w wyborach. Trybunał przypomniał, że pluralizm i demokracja są, z natury rzeczy, oparte na kompromisie, który wymaga różnych ustępstw od jednostek i grup jednostek. Obywatele muszą czasami być przygotowani na ograniczenie niektórych z ich wolności, aby zapewnić większą stabilność kraju jako całości. Szczególnie, jeśli chodzi o system wyborczy, który ma pierwszorzędną wagę dla każdego demokratycznego państwa. W związku z tym uznał, że "w szczególnych okolicznościach tej sprawy, było rozsądnym ze strony władz działać tak, jak to uczyniły w celu chronienia systemu wyborczego państwa, systemu, który jest niezbędnym elementem właściwego funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa w rozumieniu art. 11". Trybunał w wyroku z 17 lutego 2004 r. (Gorzelik i inni przeciwko Polsce) nie stwierdził naruszenia art. 11 Konwencji. W konkluzji przyjął, że w rozpoznawanej sprawie władze polskie odmawiając rejestracji zrzeszenia pod nazwą "Związek Ludności Narodowości Śląskiej" nie przeszkodziły w utworzeniu zrzeszenia dla wyrażania i propagowania charakterystycznych cech mniejszości, lecz jedynie zapobiegły utworzeniu jednostki prawnej (legal entity), która poprzez rejestrację i nazwę uzyskałaby specjalny status i związane z nim przywileje w rozumieniu prawa wyborczego. Odmowa rejestracji musi być uznana jako konieczna w społeczeństwie demokratycznym.

Sprawa odmowy rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej - Stowarzyszenia Osób Deklarujących Przynależność do Narodowości Śląskiej w Katowicach zakończyła się oddaleniem skargi kasacyjnej tego Związku postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2007 r., III SK 20/06 (OSNP 2008, Nr 3-4, poz. 54). W uzasadnieniu tego orzeczenia stwierdzono, że nie można deklarować przynależności do narodu, który nie istnieje.

Zdaniem Sądu Najwyższego, rozpoznającego obecnie skargę kasacyjną, należy zaaprobować stanowisko zaprezentowane w w/w judykatach i uznać, że również wyniki spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 r. nie mogą implikować poglądu o istnieniu narodu śląskiego. Ponadto nie wynika to z żadnych przepisów; w szczególności w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 ze zm.) wśród mniejszości narodowych lub choćby etnicznych - nie wymienia się Ślązaków."

Doniosłość w/w Decyzji Sądu Najwyższego RP ma dla integralności Polski bardzo duże znaczenie i jest to pierwszy krok prawny, który umozliwia wszczęcie procedury delegalizacji Ruchu Autonomii Śląska i odmowę rejestracji w 2014 roku przez PKW komitetów wyborczych powołujących się na nieistniejącą w rzeczywistości tzw. "narodowość ślaską", lub "mniejszość śląską".

Szkoda, że nawet w przerwach między obszernymi doniesieniami z Ukrainy, ani "Wiadomości" TVP1, ani "Panorama" TVP2 nie znalazły miejsca na poinformowanie telewidzów o tak istotnej dla Polski sprawie, znacznie dla nas ważniejszej niż Majdan i cały Kijów.

Działalność niedawnego koalicjanta PO w Sejmiku Województwa Śląskiego Jerzego Gorzelika i jego "autonomistów" z RAŚ powinna być ścigana z urzędu jako dążenie do osłabienia jedności oraz integralności Państwa Polskiego, co jest sprzeczne z zasadą wynikającą z art. 3 Konstytucji RP.

Jako mieszkaniec województwa ślaskiego zachęcam niniejszym Prokuraturę Okręgową w Katowicach do podjęcia czynności prawnych celem ścigania przywódców RAŚ jako osób zagrażających jedności oraz integralności Rzeczypospolitej Polskiej !

Rajmund Pollak

2013-12-11 | Dodaj komentarz
zex41jM2Z
2014-06-03 16:45:41
Bartek z Wyspy Szwagrf3w pisze:Za pomocą jakiego prmgoaru zostały naniesione nazwy szczytf3w wraz z liniami ?(zdjęcie 6 przedostatnie)Proszę o wskazanie jak najprostszego prmgoaru do tego celu.

Trybunał Konstytucyjny RP uznał, że tzw. Ustawa śmieciowa jest obarczona poważnymi błędami! Nie wdając się w szczegóły, bo o tym szeroko pisała prasa, dodam tylko, że powstała niepowtarzalna droga prawna do obniżenia stawek za wywóz śmieci nawet o 50%!

A zatem Panie Radne i Panowie Radni Miasta onegdaj wojewódzkiego Bielska-Białej pora teraz na wywiązanie się z obietnic przedwyborczych respektowania woli mieszkańców i podjęcie uchwały zgodnej z oczekiwaniami większości mieszkańców stolicy Podbeskidzia!

Tylko od Radnych zależy czy mieszkańcy Bielska-Białej będą płacić od 2014 roku o 50% mniej za wywóz śmieci!

A tak przy okazji, to ceny wody w Bielsku-Białej też przydałoby się obnizyć o 50%!

Rajmund Pollak

2013-12-03 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533015
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała